இலங்கை

மட்டக்களப்பில் இருந்து கொழும்புக்கு விமான சேவை ரூபா.4,000 மட்டுமே!

Sharing is caring!

FitsAir இல் மட்டக்களப்பில் இருந்து கொழும்புக்கு விமான சேவை ரூபா.4,000 மட்டுமே!

சலுகையின் அடிப்படையில் மார்ச் 06, 2020 அன்று சிறப்பு விமானம்
மட்டக்களப்பில் இருந்து கொழும்புக்கு விமான சேவை ரூபா.4,000 மட்டுமே!

l
%d bloggers like this: